Vedtægter

Vedtaget på ordinær generalforsamlingen den 3. Marts 2012

§ 1
Foreningens navn er DANSK KOSMETOLOG FORENING.
Foreningen er en landsforening, og dens hjemsted er i København.

§ 2
Foreningens formål er:
• at samle kosmetologer/kosmetikere samt andre med tilknytning til branchen og varetage standens interesser i såvel indland som udland.
• at virke for fremme af samarbejde medlemmerne imellem.
• at være medlemmernes talerør over for myndighederne.
• at arrangere fælles salgsfremmende aktiviteter såsom udstillinger, kongresser, messer o.lign.
• at arrangere kurser og foredrag.
• at holde sig ajourført med samt koordinere og distribuere nyheder fra ind- og udland.

§ 3
Optagelsesbetingelser: Som medlem af foreningen kan optages enhver kosmetolog/kosmetiker eller andre med tilknytning til branchen. Alle medlemmer får et medlemsbevis, der signalerer kosmetolog, negletekniker, makeup artist eller stylist. DKF udsteder autorisationer til medlemmerne på nærmere beskrevne vilkår jfr. § 6. Opretholdelse af en autorisation kræver deltagelse i det af DKF fastlagte efteruddannel-sesprogram indenfor de enkelte områder, således som dette er beskrevet i henhold til de i § 6 fastlagte vilkår. For at opnå DKF’s autorisation for kosmetologer/kosme-tikere er betingelserne:

• minimum 1.500 lektioners skoleundervisning.
• statsanerkendt svendebrev.
• bestået “Post graduate excamination” (CIDESCO).
• minimum 5 år (dokumenteret) som klinikindehaver.
Autoriserede klinikindehavere vil modtage et autorisationsmærke og certifikat til klinikken. Disse vil indeholde årstal, hvorfor nye vil blive udstedt hvert år.

Kun medlemmer, der har bestået CIDESCO’s afgangsprøve fra en af CIDESCO anerkendt skole må bære skolens medlemsnål og markedsføre sig med CIDESCO’s logo/bomærke.

Som passivt medlem kan optages kosmetologer, som p.t. ikke arbejder med faget eller er bosiddende i udlandet. Støttemedlemmer er leverandører til branchen.

Aktive medlemmer har stemmeret.

Støttemedlemmer har ligeledes stemmeret.

Foreningens bestyrelse træffer alene afgørelse af, om betingelserne for optagelse som medlem er opfyldt, og eventuelt afslag skal ikke begrundes.

§ 4
Optagelse i foreningen sker ved indsendelse til bestyrelsen af et af foreningen udarbejdet ansøgningsskema. Ethvert medlem skal forinden optagelsen ved sin underskrift forpligte sig til at overholde foreningens love samt alle af foreningens lovligt vedtagne bestemmelser eller indgåede aftaler herunder aftaler med andre organisationer.

Kontingentfrie æresmedlemmer af foreningen kan udnævnes efter vedtagelse på en generalforsamling med simpel stemmeflerhed.

§ 5
Størrelsen af medlemskontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes hvert år på generalforsamlingen og opkræves 2 gange årligt med betaling forud for hvert halvår.

Passive medlemmer betaler halvt kontingent.

Elever gående på kosmetologskoler bliver medlem ved uddannelsens start med kr. 250,00, der dækker registrering samt medlemskab.

Såfremt et medlem er i restance med kontingent ud over 6 måneder, kan bestyrelsen efter forudgående påmindelse slette vedkommende som medlem.

Ingen kan efter at være slettet som medlem pga. kontingentrestance på ny indtræde i sine medlemsrettigheder med mindre alle restancer er indbetalt. Ved restance pålægges et gebyr pålydende kr. 50,00 pr. kvartal.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren, senest 30. juni el. 30. november til udmeldelse pr. førstkommende 1.januar el. 1. juli.
Medlemmer er underkastet foreningens love indtil udmeldelse træder i kraft. Ved udmeldelsen mister medlemmet retten til at benytte foreningens bomærke. De samme regler gælder ved eksklusion. Medlemmerne kan anvende foreningens logo i overensstemmelse med de retningslinier, foreningens bestyrelse fastlægger, i foreningens profilprogram. De i dette profilprogram beskrevne regler, for typografi, farve, udformning m.v. må ikke fraviges.

§ 6
Bestyrelsens fastlægger vilkår for foreningens autorisationer, jfr. § 3 på områderne: Skoler, Saloner, Kosmetologer, Negleteknikker og IPL udøvere.

Ethvert medlem af foreningen er forpligtet til at iagttage ordentlige og hæderlige forretningsprincipper og overholde eventuelle af bestyrelsen vedtagne og for medlemmerne offentliggjorte annonceregler og i det hele taget i sin virksomhed medvirke til at højne standens anseelse.

Såfremt et medlem handler i strid med disse regler eller i øvrigt driver sin virksomhed på en sådan måde, at det efter bestyrelsens mening bør påtales, er bestyrelsen forpligtet til at foretage en nøje undersøgelse af sagen og herefter indkalde det pågældende medlem til møde og forelægge det de indhentede oplysninger. Såfremt bestyrelsen og medlemmet er enige om, at sagen kan ordnes med en advarsel eller irettesættelse, sluttes sagen.

Handler medlemmer derimod i strid med de aftaler, der blev fastlagt på dette møde og fortsætter med overtrædelserne, vil medlemmet blive ekskluderet øjeblikkeligt.

Ethvert medlem er forpligtet til nøje at overholde de i medicinallovgivningen fastsatte og de af Sundhedsstyrelsen i øvrigt givne direktiver vedrørende ansigts- og hudpleje.

Ethvert medlem skal afstå fra nogen form for behandling, som hører under fysio- og fodterapeuter, med mindre medlemmet er autoriseret som sådan.

Medlemmerne er forpligtet til at vedligeholde deres teoretiske viden og praktiske færdigheder f.eks. ved at følge foreningens kurser.

Enhver kosmetolog, der ønsker at stå på medlemslisten som epileringsudøver med ret til henvisning fra speciallægerne, skal efter den 02. april 1995 have bestået den i DKF’s regi afholdte specielle epileringseksamen.

Alle henvendelser til myndighederne, offentlige institutioner, andre tilsvarende eller beslægtede foreninger eller institutioner som vedrører forhold af fælles interesse for medlemmerne skal ske gennem organisationens bestyrelse eller i overensstemmelse med de af denne i hvert enkelt tilfælde fastsatte retningslinjer.

§ 7
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer heraf 1 formand, 1 næstformand og 3 andre medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Alle valg gælder for 2 år, men genvalg kan finde sted. Bestyrelsens medlemmer vælges på skift, dog således, at formanden er på valg i lige år, og næstformanden er på valg i ulige år.

Bestyrelsen skal altid bestå af mindst 3 kosmetologer og maksimum 2 ikke uddannede kosmetologer. Formanden skal være autoriseret kosmetolog.

Bestyrelsen konstituere sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for 2 år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i tilfælde af vakance i årets løb. I tilfælde af, at en eller flere suppleanter har nedlagt hvervet i perioden, udvides antallet af suppleanter valgt på generalforsamlingen tilsvarende, således at der altid er 4 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg, skoleråd m.v. og til selv at fastsætte de nærmere retningslinjer herfor.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 eller flere bestyrelsesmedlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i hans/hendes fravær den fungerende formands stemme udslaget.
Bestyrelsen kan i løbet af valgperioden (1 år) beslutte at hæve et efter en enig bestyrelses skøn rimeligt beløb til brug for bestyrelseshonorarer/bestyrelsesmø-der. Sådanne beslutninger kan alene træffes af en enstemmig bestyrelse.

Sekretæren fører protokol over forhandlinger på bestyrelsens møder, og protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i tiden 01. september til 31. december.
Indkaldelse ved bestyrelsens foranstaltning finder sted pr. brev til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel.

Med indkaldelsen følger dagsordnen for generalforsamlingen, herunder oplysning om eventuelt rettidigt indkomne forslag. Foreningens regnskab fremlægges til eftersyn på formandens forretningssted og på medlemssektionen af foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af størrelse af medlemskontingent og indmeldelsesgebyr
5. Valg af formand, bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
6. Valg af revisor
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt.

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes med simpel stemmeflerhed.
Dog kræves der 2/3 majoritet til vedtægtsændringer.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer af foreningen fremsender skriftligt begæring herom til bestyrelsen med forslag til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske i overensstemmelse med § 8 senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæring herom.

§ 10
Generalforsamling ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
Dirigenten afgør alle spørgsmålet med hensyn til sagernes behandling, stemmeafgivning og dennes resultat. Skriftlig afstemning skal foretages, når mindst 5 medlemmer forlanger dette.

Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt. Der kan kun afgives stemme i henhold til 2 skriftlige fuldmagter.
Over forhandlingerne på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling føres en særlig protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af foreningens bestyrelse.
Dirigenten behøver ikke være medlem af foreningen.

§ 11
Foreningen tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Formanden skal meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

Med hensyn til dispositioner over foreningens midler, der indestår på giro-, bank- eller sparekassekonti, kan bestyrelsen meddele prokura enkelt eller kollektivt.

§ 12
Foreningens regnskabsår løber fra 01. januar til 31. december.

§ 13
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.

Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Den ved opløsningen værende formue vil være at udlodde til foreninger, som skønnes bedst muligt at opfylde nærværende forenings formål og i øvrigt efter samråd med og godkendelse af Justitsministeriet.


Vil du vide mere om Dansk Kosmetolog Forening’s kontigent eller andet, kan du finde det i et af vores nedestående links.