Etiske regler

DKF’s etiske regler, der var vedtaget ved generalforsamlingen den 19. marts 2017

Definitioner
Med medlem menes i det følgende alle medlemmer af DKF uanset deres medlemskategori.
Med personmedlem menes en fysisk person, ansat såvel som erhvervsdrivende, der er personligt medlem af DKF.
Med servicemedlem menes en juridisk person med ansatte, der er servicemedlemmer af DKF.
Med skolemedlem menes en juridisk person med ansatte, der er skolemedlemmer af DKF.
Med salon/spamedlem menes en juridisk person, der er salon/spamedlem af DKF.
Med kunde menes de personer, der besøger en kosmetolog.
Med salon menes en kosmetologsalon med ansatte, som køber og anvender et servicemedlems udstyr eller produkter.
Med udstyr menes maskinelt udstyr såsom laser, IPL og lignende.
Med produkter menes øvrige artikler såsom hjælpematerialer, hudplejeprodukter, kosttilskud og øvrige hudplejevarer.
Med avancerede produkter og udstyr menes sådanne som kan medføre skade på kunden, hvis ikke kosmetologen har de nødvendige kundskaber til håndteringen.

1. kapitel Generelt
1 § DKF‘s etiske regler skal altid overholdes af alle medlemmer. Et medlem skal på anmodning vise, at reglerne overholdes.
2 § Et medlem skal støtte DKF‘s formål og mål.
3 § Et medlem skal, i det omfang det er nødvendigt, holde sig ajour med ændringer i love, offentlige anbefalinger og nyheder inden for branchen.

2. kapitel Formål
1. § Formålet med DKF‘s etiske regler er:
1. At opretholde en høj standard i skønhedsbranchen.
2. At beskytte kunderne mod uhensigtsmæssig udøvelse af faget.
3. At bidrage til en hensigtsmæssig opførsel blandt medlemmer, kunder og offentligheden.

3. kapitel Overtrædelse
1 § Anmeldelse af et medlems overtrædelse af de etiske regler sker til bestyrelsen. Bestyrelsen kan også uopfordret tage spørgsmålet op om et medlems overtrædelse af de etiske regler. Bestyrelsen skal i alle spørgsmål om overtrædelse af de etiske regler rådføre sig med DKF‘s etiske råd.
2 § Overtrædelse af de etiske regler kan føre til en påtale, advarsel eller eksklusion, hvilket afgøres af bestyrelsen. Et medlem kan efter behov gives mulighed for at udtale sig om sagen, inden en afgørelse træffes. Afgørelsen om en foranstaltning skal gives skriftligt og med en begrundelse.
3 § Inden en eksklusion finder sted, skal pågældende medlem og DKF‘s etiske råd altid gives mulighed for at udtale sig om sagen.
4 § Et medlem kan anke en afgørelse om eksklusion, og denne skal behandles på næste/efterfølgende/kommende generalforsamling i henhold til DKF‘s vedtægter.

4. kapitel Fælles bestemmelser
Lovgivning mv.
1 § Et medlem skal overholde danske og internationale love og regler samt myndigheders afgørelser og henstillinger, for eksempel afgørelser fra Forbrugerklagenævnet.
2 § Et medlem bør tage særligt hensyn til de retsregler, der gælder for hygiejnisk virksomhed og markedsføring.


God skik
3 § Et medlem skal yde service og support til vedkommendes kunder og salon.
4 § Et medlem skal undgå at vildlede ved at anvende udtryk, der kan associeres til sundheds- og medicinske tjenesteydelser såsom medicinsk hudpleje.
5 § Et medlem skal bevare god tone i kontakten med andre virksomheder, kunder, saloner, DKF og i øvrigt følge god skik over for kunder, saloner og andre.
6 § Et medlem skal altid handle professionelt på en måde, der gavner organisationen.
7 § Et medlem skal aldrig overdrive effekten af udstyr eller produkter.
8 § Et medlem skal i kontakten med offentligheden søge at oplyse om DKF‘s virksomhed. Sådanne oplysninger bør være korrekte.
9 § Et medlem skal ved brug af DKF‘s logo være opmærksomt på, at der er tale om et registreret varemærke, som hverken må forvrænges eller anvendes på en i øvrigt vildledende måde. Korrekt logotype kan rekvireres via DKF’s kontor.

5. kapitel Bestemmelser for personmedlemmer
1 § Dette kapitel gælder udelukkende personmedlemmer.
2 § Et personmedlem har ikke lov til at stille medicinske diagnoser, udføre behandlinger eller tilbyde tjenester, der ligger uden for vedkommendes kompetenceområde.
3 § Et personmedlem skal undersøge, om en kunde er under medicinsk behandling, har en kontraindikation eller indikationer, der er svære at bedømme, inden en behandling påbegyndes. I tvivlstilfælde skal medlemmet begære, at kunden konsulterer en læge for at sikre, at den påtænkte behandling ikke er skadelig.
4 § Et personmedlem må hverken give indsprøjtninger eller ordinere medicin, salver eller lotion, der er receptpligtige, undtagen hvis det pågældende personmedlem også er autoriseret sundhedspersonale.
5 § Et personmedlem skal dokumentere de udførte behandlinger og håndtere disse dokumenter i henhold til Persondataloven (LOV nr 429 af 31/05/2000 ). Et personmedlem skal respektere tavshedspligten over for kunden.
6 § Et personmedlem, der driver en salonvirksomhed, bør følge tilfredsstillende rutiner samt oprette et egenkontrolprogram med det formål at opretholde høje hygiejnestandarder, herunder fortløbende kontrol og planlægning af arbejdet for at opnå dette formål.
7 § Et personmedlem skal opbevare sit certifikat udstedt af foreningen i henhold med de gældende regler.
8 § Et personmedlem skal løbende deltage i efteruddannelse inden for branchen.
9 § Et personmedlem skal bruge titlen autoriseret kosmetolog. Et personmedlem må ikke bruge uhensigtsmæssige eller vildledende titler som “registreret” kosmetolog.
10 § Et personmedlem skal sørge for, at DKF‘s personlige medlemsbevis er synligt for kunderne.
11 § Et personmedlem, der er arbejdsgiver for kosmetologer, skal kun ansætte kosmetologer med en dokumenteret kosmetologuddannelse, som overordnet svarer til DKF‘s krav til en kosmetologuddannelse. Et personmedlem skal kontrollere den ansattes uddannelse. Det samme gælder et personmedlem, der lejer en del af lokalerne ud til en anden kosmetolog.
12 § Et personmedlem, der driver en salonvirksomhed, skal tegne en skadesforsikring for sig selv og sine ansatte.
13 § Når en ansvarsfralæggelse anvendes i forbindelse med en behandlingsskade på en kunde, kan den ikke være altomfattende.

6. kapitel Bestemmelse for servicemedlemmer
1 § Dette kapitel gælder kun servicemedlemmer.

Lovgivning mv.
2 § Et servicemedlem må kun tilbyde udstyr og produkter, der opfylder gældende krav til sikkerhed, indeholder relevante mærkninger og lignende godkendelser.
3 § Et servicemedlem må kun tilbyde/sælge udstyr og produkter til de, der har den behørige uddannelse/undervisning, der er behov for, for at kunne bruge dette udstyr og produkter.
4 § For at kunne opnå et servicemedlemskab skal et servicemedlem have drevet en forretning på området i mindst to år.

Uddannelse
5 § Et servicemedlem skal, i forbindelse med salg, udlejning, leasing eller tilsvarende forhold, give en grundig og fyldestgørende uddannelse på pågældende udstyr og/eller produkter, hvor det er nødvendigt. En sådan uddannelse skal bestå i en teoretisk gennemgang og praktisk træning. Et servicemedlem skal følge op på uddannelsen og sikre, at salonen har erhvervet den tilstrækkelige viden.
6 § Til undervisningen skal et servicemedlem anvende undervisere, der har modtaget undervisning på det pågældende udstyr eller produkter. Undervisere inden for udstyr skal have mindst 2 års praktisk erfaring med pågældende udstyr. Et servicemedlems uddannelsesansvarlige skal have mindst 2 års erfaring med det aktuelle udstyr eller produkter. Dispensation kan gives af bestyrelsen, for eksempel når ny teknologi gør det umuligt at opfylde uddannelseskravene.
7 § Avancerede produkter eller udstyr, der kan medføre skade på kunden, hvis de nødvendige færdigheder i håndteringen mangler, bør udelukkende sælges til saloner/personer med dokumenteret kosmetologuddannelse, der overordnet svarer til DKF‘s krav til en kosmetologuddannelse. I øvrigt bør et servicemedlem ikke sælge udstyr eller produkter, der er tiltænkt kosmetologer, til andre end købere, der har den uddannelse, der blev nævnt i det foregående. Når omtalte produkter/udstyr sælges til en kosmetologuddannelse, bør denne være på et videregående niveau, der overordnet svarer til DKF‘s krav til en kosmetologuddannelse. Et servicemedlem skal kontrollere, om det, der står i denne bestemmelse, er opfyldt.

Øvrigt
8 § I det omfang et servicemedlem udfører behandlinger i forbindelse med produktdemonstrationer eller lignende gælder 5. kapitels 2-4 §§.

7. kapitel Bestemmelser for skolemedlemmer
1 § Dette kapitel gælder udelukkende skolemedlemmer.
2 § Et skolemedlem skal gennemføre sin uddannelse af kosmetologer i henhold til DKF‘s uddannelsesbilag.
3 § Et skolemedlem skal respektere, at erhvervsudøvelsen kun skal undervises i komplette kosmetologuddannelser eller efteruddannelser for kosmetologer.
4 § Et skolemedlem bør informere sine elever om DKF‘s etiske regler og sikre, at den fornødne kompetence opnås.
5 § Et skolemedlem skal i undervisningssituationen opføre sig på en måde, der gavner DKF og oplyse om DKF‘s virksomhed og fordelene ved et medlemskab.
6 § Et skolemedlem skal sikre, at 5. kapitel, 2-6 § altid følges, når behandlinger udføres i undervisningen.
7 § Et skolemedlem bør have tilfredsstillende rutiner og oprette et egenkontrolprogram med det formål at opretholde høje hygiejnestandarder, herunder fortløbende kontrollere og planlægge arbejdet, således at dette formål nås.


8. kapitel Bestemmelser for salon/spamedlemmer
1 § Dette kapitel gælder udelukkende salon/spamedlemmer.
2 § Et salon/spamedlem skal i henhold til DKF‘s vedtægter kun ansætte kosmetologer, der er personmedlemmer af DKF. Et salon/spamedlem skal årligt indsende en liste over ansatte kosmetologer ved kalenderårets begyndelse.
3 § Et salon/spamedlem bør have tilfredsstillende rutiner og oprette et egenkontrolprogram med det formål at opretholde høje hygiejnestandarder, herunder løbende kontrollere og planlægge arbejdet, således at dette formål nås.
4 § Et salon/spamedlem skal tegne en skadesforsikring mod behandlingsskader for de aktive medarbejdere på salonen.
5 § Når en ansvarsfralæggelse anvendes i forbindelse med en behandlingsskade på en kunde, kan  den ikke være altomfattende.